Od stanovalcev pričakujemo, da pred odhodom na počitnice temeljito očistite sobe, odstranite smeti in pokvarljivo hrano,
preverite ali ste ugasnili luči, izklopili električne aparate ipd., ter javite morebitne napake. Uporabniki oz. lastniki hladilnikov
ste jih dolžni odtaliti, očistiti in odstraniti pokvarljivo hrano.

Pred daljšo odsotnostjo odstranite pokvarljivo hrano iz kuhinjskih omaric, pomijte in pospravite posodo in aparate v kuhinji.
Iz skupnih prostorov, kopalnice, shrambe, z balkona ipd. odstranite osebne predmete, smeti, ostanke hrane, razno embalažo,
steklenice in druge neuporabne predmete.

Zaradi zagotavljanja ustreznih sanitarno-higienskih razmer in urejenosti prostorov ste stanovalci tudi med počitnicami dolžni
vsak dan pospraviti in urediti kuhinjo in druge skupne prostore.

Delavci študentskih domov bodo občasno pregledali vse prostore v domu. Za predmete, ki jih bodo morali odstraniti delavci ŠD,
ker jih niste odstranili vi, ne odgovarjamo.

Želimo vam prijetno bivanje v urejenem okolju in lepe počitnice.

mag. Maja Krajnc Ružič
Direktorica ŠD UM

We expect from you to thoroughly clean your rooms before going on holidays, to remove rubbish and perishable food, to check
that you have turned off the lights and turn off electrical appliances, etc., and to report any faults (things that needs to be repaired).
Users or refrigerator owners are required to defrost the refrigerator, clean it and remove perishable food.

Before going on holidays, remove perishable food from kitchen cupboards, wash and store dishes and appliances in the kitchen.
From common areas, bathroom, storage room, balcony, etc. remove personal items, rubbish, food scraps, various packaging,
bottles and other useless items.

In order to ensure proper sanitary - hygiene conditions and tidiness of your rooms and other common areas, you are also obliged
to tidy up and clean the kitchen and other common areas every day during the holidays.

The employees of student dormitories will periodically check all areas in the dormitory. We are not responsible for items that will
have to be removed by dormitory staff because you did not remove them.

We wish you a pleasant stay in a tidy environment and a nice holiday.

Director of Student Dormitories in Maribor
Mag. Maja Krajnc Ružič