1. Osnovni podatki o katalogu

Naziv:

Univerza v Mariboru
ŠTUDENTSKI DOMOVI

Osnovni podatki:

Naslov: Gosposvetska c. 83, 2000 Maribor
Telefon: 00 386 2 228 42 00
Faks: 00 386 2 228 42 33
E mail: Ta e-poštni naslov je zaščiten proti smetenju. Za ogled potrebujete Javascript, da si jo ogledate.
IBAN: SI56 0110 0603 0631 265
BIC: BSLJSI2X
Odgovorna oseba: mag. Maja Krajnc Ružič, direktorica
Datum prve objave kataloga: 10. 4. 2007 (osnutek)
Datum zadnje spremembe: 6. 10. 2019
Katalog je dostopen na spletnem naslovu: https://sd.um.si/
Druge oblike kataloga Katalog je dostopen v tiskani obliki na sedežu
Univerze v Mariboru Študentskih domov, na naslovu
Gosposvetska 83, 2000 Maribor

 

2. Splošni podatki o organu in informacijah javnega značaja, s katerimi razpolaga
2.a Podatki o organizaciji organa

Kratek opis delovnega področja organa

Temeljna delovna področja

OPIS TEMELJNIH DEJAVNOSTI

Študentski domovi Univerze v Mariboru kot druga članica Univerze v Mariboru so pristojni za zagotavljanje bivanja študentov v času študija na Univerzi v Mariboru. Svojo dejavnost izvajajo na način, da študentom omogočajo optimalne pogoje za bivanje in preživljanje prostega časa s cenami stanarin, ki so konkurenčne z ostalimi možnostmi nastanitve pri zasebnikih in zasebnih študentskih domovih.

Študentski domovi so registrirani za opravljanje naslednjih dejavnosti:

    • Dejavnost dijaških, študentskih domov, internatov
    • dajanje lastnih nepremičnin v najem
    • dejavnost pralnic in kemičnih čistilnic
    • druge nastanitve za krajši čas
    • upravljanje in vzdrževanje garažne hiše in oddajanje parkirnih mest
Seznam vseh notranjih organizacijskih enot

ORGANIZACIJSKE ENOTE

    •  vodstvo
    •  služba za študentske zadeve
    •  tehnična služba
    •  finančno računovodska služba

Organigram organa

http://pisjboss.um.si:8080/hrm/planizo/objavljenaSistemizacijaDm.xhtml

 

2.b Seznam vseh notranjih organizacijskih enot

Seznam vseh drugih enot s področja dela organa

DIREKTORICA

Kontaktna oseba: mag. Maja Krajnc Ružič, direktorica
Tel. št.: 00 386 2 228 42 00
E-pošta: Ta e-poštni naslov je zaščiten proti smetenju. Za ogled potrebujete Javascript, da si jo ogledate.
 

STROKOVNI SVET

Kontaktna oseba: mag. Maja Krajnc Ružič, direktorica
Tel. št.: 00 386 2 228 42 00
E-pošta: Ta e-poštni naslov je zaščiten proti smetenju. Za ogled potrebujete Javascript, da si jo ogledate.

Informacije in zapisniki sej so dostopni na spletnih straneh.

 

ŠTUDENTSKI SVET STANOVALCEV ŠTUDENTSKIH DOMOV

Kontaktna oseba: Zala Virant, predsednica
Tel. št.: 00 386 2 228 42 00
E-pošta: Ta e-poštni naslov je zaščiten proti smetenju. Za ogled potrebujete Javascript, da si jo ogledate.

Informacije in zapisniki sej so dostopni na spletnih straneh.

 

2.c Kontaktni podatki uradne osebe, pristojne za posredovanje informacij

Pristojne osebe

DIREKTOR

Ime in priimek: mag. Maja Krajnc Ružič, direktorica
Tel. št.: 00 386 2 228 42 00
E-pošta: Ta e-poštni naslov je zaščiten proti smetenju. Za ogled potrebujete Javascript, da si jo ogledate.

 

2.d Seznam zakonov, podzakonskih aktov in predpisov Evropske skupnosti z delovnega področja javnega zavoda

Notranji predpisi

 • Statut Univerze v Mariboru (Uradni list št. 44/2015, 92/2015)
 • Ostali interni akti: http://www.um.si/univerza/dokumentni-center/Strani/default.aspx
 • Pravilnik o domskem redu stanovalcev Študentskih domov Univerze v Mariboru
 • Pravilnik o izvajanju videonadzora v objektih Študentskih domov Univerze v Mariboru ter vzpostavitvi in vodenju kataloga zbirke osebnih podatkov
 • Organizacijski predpisi
 • Navodila

Državni predpisi

 • Zakon o visokem šolstvu (Ur. l. RS, št. 32/12 – uradno prečiščeno besedilo, 40/12 – ZUJF, 57/12 – ZPCP-2D, 109/12 in 85/14)
 • Zakon o zavodih (Ur.l. RS, št. 12I/91, 45I/94 Odl.US: U-I-104/92, 8/96, 18/98 Odl.US: U-I-34/98, 36/00, 127/06),
 • Uredba o javnem financiranju visokošolskih in drugih zavodov, članic univerz, od leta 2004 do leta 2008 (Ur. l. RS, št. 7/11, 64/12 in 12/13)
 • Zakon o dostopu do informacij javnega značaja (ZDIJZ, Ur. l. RS, št. 51/06 – uradno prečiščeno besedilo, 117/06 – ZdavP-2, 23/14, 50/14, 19/15 – odl. US in 102/15)ž
 • Zakon o delovnih razmerjih (Ur. l. RS, št. ZDR -1 21/13, 78/13 – popr. in 47/15 – ZZSDT),
 • Zakon o javnih financah (Ur.l. RS št. 11/11 – uradno prečiščeno besedilo, 14/13 – popr., 101/13, 55/15 – ZFisP, 96/15 – ZIPRS1617)
 • Zakon o javnih uslužbencih - prvi del (Ur. l. RS, št. 63/07 – uradno prečiščeno besedilo, 65/08, 69/08 – ZTFI-A, 69/08 – ZZavar-E in 40/12 – ZUJF)
 • Zakon o računovodstvu (Ur. l. RS, št. št. 23/99, 30/02 – ZJF-C in 114/06 – ZUE)
 • Zakon o sistemu plač v javnem sektorju (Ur. l. RS, št. 108/09 – uradno prečiščeno besedilo, 13/10, 59/10, 85/10, 107/10, 35/11 – ORZSPJS49a, 27/12 – odl. US, 40/12 – ZUJF, 46/13, 25/14 – ZFU, 50/14 in 95/14 – ZUPPJS15 in 90/2015 – ZUPPJS16)
 • Zakon o splošnem upravnem postopku (Ur. l. RS, št. 24/06 – uradno prečiščeno besedilo, 105/06 – ZUS-1, 126/07, 65/08, 8/10 in 82/13),
 • Zakon o varnosti in zdravju pri delu (Ur.l. RS, št. št. 56/99, 64/01 in 43/11 – ZVZD-1)
 • Zakon o varstvu osebnih podatkov (ZVoP-1, Ur. l. RS št. 94/07 – uradno prečiščeno besedilo)Zakon o javnem naročanju (ZJN-3, Ur. l. RS št. 91/15)
 • Pravilnik o subvencioniranju bivanja študentov (Uradni list RS št. 22/2001, 35/2006, 75/2008, 97/2010, 46/2012, 55/2013, 38/2016)
 • Druga veljavna zakonodaja iz posameznih področij dela organa – dostopna na spletišču Pravno – informacijskega sistema Republike Slovenije
Predpisi EU Povezava na evropski register predpisov

 

2.e Seznam predlogov predpisov

Predlogi predpisov

Notranji predpisi Univerze v Mariboru (splošni akti), ki so v postopku javne obravnave so dostopni na naslovu:

http://www.um.si/univerza/dokumentni-center/akti/Strani/akti-v-javni-obravnavi.aspx

Notranji predpisi Univerze v Mariboru Študentskih domov, ki so v postopku javne obravnave so dostopni na naslovu:

http://www.um.si/univerza/dokumentni-center/akti/Strani/akti-v-javni-obravnavi.aspx

Državni predpisi, ki so v postopku obravnave so dostopni na:

   • na spletnih straneh Vlade Republike Slovenije,
   • na spletnih straneh Državnega zbora Republike Slovenije.

Opozorilo: Pri dostopu do predpisov na navedenih spletnih straneh gre za neuradna prečiščena besedila, ki predstavljajo zgolj informativni delovni pripomoček, glede katerih javni zavod ne jamči odškodninsko ali kako drugače.

 

2.f Seznam strateških in programskih dokumentov po vsebinskih sklopih

Seznam strateških in programskih dokumentov

Programi dela in poslovna poročila

http://www.um.si/univerza/dokumentni-center/programi-dela-poslovna-porocila/Strani/default.aspx

 

2.g Seznam vrst upravnih, sodnih in zakonodajnih postopkov

Vrste postopkov, ki jih organ vodi

Sprejemni postopek za bivanje v študentskih domovih

Razpisni postopek za najem bivalnih zmogljivosti pri zasebnikih

 

2.h Seznam evidenc, s katerimi organ upravlja

Seznam evidenc

Evidenca o zaposlenih delavcih (pravna podlaga Zakon o evidencah na področju dela in socialne varnosti)

Evidenca o stroških dela (pravna podlaga Zakon o evidencah na področju dela in socialne varnosti)

Evidenca o izrabi delovnega časa (pravna podlaga Zakon o evidencah na področju dela in socialne varnosti)

Evidenca o usposobljenosti delavcev za varstvo pred požarom (pravna podlaga Zakon o varstvu pred požarom, Pravilnik o usposabljanju in pooblastilih za izvajanje ukrepov varstva pred požarom)

Evidenca podatkov o usposabljanju za varno delo in preizkusih praktičnega znanja (pravna podlaga Zakon o varnosti in zdravju pri delu)

Evidenca preventivnih zdravstvenih pregledov delavcev (pravna podlaga Zakon o varnosti in zdravju pri delu)

Evidenca z osebnimi podatki, ki se vodi za potrebe subvencioniranega bivanja študentov (pravna podlaga 81 b. člen Zakona o visokem šolstvu)

 

2.i Seznam drugih informatiziranih zbirk podatkov

Seznam zbirk

Popis nepremičnin v upravljanju Univerze v Mariboru Študentskih domov

 

2.j Najpomembnejši vsebinski sklopi drugih informacij javnega značaja oziroma seznam posameznih dokumentov

Sklopi informacij – sledijo razčlenjenemu opisu delovnega področja organa

Notranji pravni akti Univerze v Mariboru Študentskih domov

Programi dela in poslovna poročila

Cenik storitev za tekoče študijsko leto

Bivanje na Univerzi v Mariboru Študentskih domovih

 

3. Opis načina dostopa do drugih informacij javnega značaja

Opis dostopa do posameznih sklopov informacij

Opis dostopa preko spleta z navedbo tehničnih pogojev in oblik, v katerih se nahajajo informacije javnega značaja:
  • za brskanje po naših spletnih straneh potrebujete brskalnik Internet Explorer, Mozilla Firefox, Google Chrome.

Opis fizičnega dostopa z navedbo uradnih ur, prostora in načina seznanitve z informacijo:

  • informacije so fizično dostopne v prostorih uprave Univerze v Mariboru Študentskih domov, Gosposvetska 83, 2000 Maribor, vsak delavnik med 9.00 in 13.00 uro.

Opis delnega dostopa:

  • v skladu s 19. členom Uredbe o posredovanju in ponovni uporabi informacij javnega značaja.

Stroški posredovanja informacij javnega značaja:

Enotni stroškovnik (cene materialnih stroškov za posredovanje informacij javnega značaja) je določen s 16., 17. in 18. členom Uredbe o posredovanju in ponovni uporabi informacij javnega značaja (Ur. l. RS št. 24/16).

 

4. Seznam najpogosteje zahtevanih informacij javnega značaja

Seznam najpogosteje zahtevanih informacij oziroma tematskih sklopov

 1. Podatki o številu ležišč v študentskih domovih
 2. Analize in poročila
 3. Cene bivanja v študentskih domovih

 

Odgovorna oseba:

direktorica Univerze v Mariboru Študentskih domov
Mag. Maja Krajnc Ružič

Kontakti

Študentski domovi Maribor
Gosposvetska cesta 83
2000 Maribor 
tel.: 02 228 42 00 
E–pošta: umsd@um.si

Več...

Spremljajte nas

NA VRH STRANI