Katalog informacij javnega značaja

  1. Osnovni podatki o katalogu

Naziv:

Univerza v Mariboru
ŠTUDENTSKI DOMOVI

Osnovni podatki:

Naslov:

Gosposvetska c. 83, 2000 Maribor

Telefon:

00 386 2 228 42 00

E mail:

Ta e-poštni naslov je zaščiten proti smetenju. Za ogled potrebujete Javascript, da si jo ogledate.

IBAN:

SI56 0110 0603 0631 265

BIC:

BSLJSI2X

 

 

Odgovorna oseba:

Direktor  Borut Gaber

Datum prve objave kataloga:

10. 4. 2007 (osnutek)

Datum zadnje spremembe:

9. 4. 2024

Katalog je dostopen na spletnem naslovu:

https://sd.um.si/portal/index.php/katalog-informacij-javnega-znacaja

Druge oblike kataloga

Katalog je dostopen v tiskani obliki na sedežu
Univerze v Mariboru Študentskih domov, na naslovu
Gosposvetska 83, 2000 Maribor

 

  1. Splošni podatki o organu in informacijah javnega značaja, s katerimi razpolaga
    2.a Podatki o organizaciji organa

Kratek opis delovnega področja organa

Temeljna delovna področja

OPIS TEMELJNIH DEJAVNOSTI

Univerza v Mariboru Študentski domovi kot druga članica Univerze v Mariboru so pristojni za zagotavljanje bivanja študentov v času študija na Univerzi v Mariboru. Svojo dejavnost izvajajo na način, da študentom omogočajo optimalne pogoje za bivanje in preživljanje prostega časa s cenami stanarin, ki so konkurenčne z ostalimi možnostmi nastanitve pri zasebnikih in zasebnih študentskih domovih.

Študentski domovi v skladu s 17. členom Statuta Univerze v Mariboru opravljajo naslednje dejavnosti:

52.210   Spremljajoče storitvene dejavnosti v kopenskem prometu

55.209   Druge nastanitve za krajši čas

55.900   Dejavnost dijaških in študentskih domov ter druge nastanitve

56.102   Okrepčevalnice in podobni obrati

58.110   Izdajanje knjig

58.130   Izdajanje časopisov

58.140   Izdajanje revij in druge periodike

58.190   Drugo založništvo

68.200   Oddajanje in obratovanje lastnih ali najetih nepremičnin

70.220   Drugo podjetniško in poslovno svetovanje

74.900   Drugje nerazvrščene strokovne in tehnične dejavnosti

77.210   Dajanje športne opreme v najem in zakup

77.390   Dajanje drugih strojev, naprav in opredmetenih sredstev v najem in zakup

81.100   Vzdrževanje objektov in hišniška dejavnost

81.300   Urejanje in vzdrževanje zelenih površin in okolice

82.190   Fotokopiranje, priprava dokumentov in druge posamične pisarniške dejavnosti

82.300   Organiziranje razstav, sejmov in srečanj

85.590   Drugje nerazvrščeno izobraževanje, izpopolnjevanje in usposabljanje

93.130   Obratovanje fitnes naprav

96.010   Dejavnost pralnic in kemičnih čistilnic

Seznam vseh notranjih organizacijskih enot

ORGANIZACIJSKE ENOTE

§   Vodstvo tajništva

§   Tajništvo študentskih domov

§  Služba za študentske zadeve

§   Finančno računovodska služba  

§  Tehnična služba

§  Služba za projekte

§  Služba za storitvene dejavnosti

Organigram organa

http://pisjboss.um.si:8080/hrm/planizo/objavljenaSistemizacijaDm.xhtml

 

2.b Seznam vseh notranjih organizacijskih enot

Seznam vseh drugih enot s področja dela organa

DIREKTOR

Kontaktna oseba:

Direktor Borut Gaber

Tel. št.:

00 386 2 228 42 00

E-pošta:

Ta e-poštni naslov je zaščiten proti smetenju. Za ogled potrebujete Javascript, da si jo ogledate. 

 

STROKOVNI SVET

Kontaktna oseba:

Direktor Borut Gaber

Tel. št.:

00 386 2 228 42 00

E-pošta:

Ta e-poštni naslov je zaščiten proti smetenju. Za ogled potrebujete Javascript, da si jo ogledate. 

Informacije in zapisniki sej so dostopni na spletnih straneh.

 

ŠTUDENTSKI SVET STANOVALCEV ŠTUDENTSKIH DOMOV

Kontaktna oseba:

Nika Erjavec, predsednica

Tel. št.:

00 386 2 228 42 00

E-pošta:

Ta e-poštni naslov je zaščiten proti smetenju. Za ogled potrebujete Javascript, da si jo ogledate.

Informacije in zapisniki sej so dostopni na spletnih straneh.

 

2.c Kontaktni podatki uradne osebe, pristojne za posredovanje informacij

Pristojne osebe

DIREKTOR

Ime in priimek:

Direktor Borut Gaber

Tel. št.:

00 386 2 228 42 00

E-pošta:

Ta e-poštni naslov je zaščiten proti smetenju. Za ogled potrebujete Javascript, da si jo ogledate. 

 

2.d Seznam zakonov, podzakonskih aktov in predpisov Evropske skupnosti z delovnega področja javnega zavoda

Notranji predpisi

·         Statut Univerze v Mariboru (Uradni list št. Statut Univerze v Mariboru (Uradni list RS, št. 41/2021 – UPB 13 in 100/2023

·         Ostali interni akti: https://www.um.si/dokument/predpisi-univerze-v-mariboru/ 

·         Pravilnik o domskem redu stanovalcev Študentskih domov Univerze v Mariboru

·         Pravilnik o izvajanju videonadzora v objektih Študentskih domov Univerze v Mariboru ter vzpostavitvi in vodenju kataloga zbirke osebnih podatkov

·         Organizacijski predpisi

·         Navodila

Državni predpisi

·         Zakon o visokem šolstvu

·         Zakon o zavodih

·         Uredba o javnem financiranju visokošolskih in drugih zavodov

·         Zakon o dostopu do informacij javnega značaja

·         Zakon o delovnih razmerjih

·         Zakon o javnih financah

·         Zakon o javnih uslužbencih

·         Zakon o računovodstvu

·         Zakon o sistemu plač v javnem sektorju

·         Zakon o splošnem upravnem postopku

·         Zakon o varnosti in zdravju pri delu

·         Zakon o varstvu osebnih podatkov

·         Zakon o javnem naročanju

·         Pravilnik o subvencioniranju bivanja študentov

·         Druga veljavna zakonodaja iz posameznih področij dela organa – dostopna na spletišču Pravno – informacijskega sistema Republike Slovenije     

Predpisi EU

Povezava na evropski register predpisov

 

2.e Seznam predlogov predpisov

Predlogi predpisov

Notranji predpisi Univerze v Mariboru (splošni akti), ki so v postopku javne obravnave so dostopni na naslovu:

https://www.um.si/dokument/predpisi-univerze-v-mariboru/

Notranji predpisi Univerze v Mariboru Študentskih domov, ki so v postopku javne obravnave so dostopni na naslovu:

https://www.um.si/dokument/predpisi-univerze-v-mariboru/

Državni predpisi, ki so v postopku obravnave so dostopni na:

·         na spletnih straneh Vlade Republike Slovenije,

·         na spletnih straneh Državnega zbora Republike Slovenije.

Opozorilo: Pri dostopu do predpisov na navedenih spletnih straneh gre za neuradna prečiščena besedila, ki predstavljajo zgolj informativni delovni pripomoček, glede katerih javni zavod ne jamči odškodninsko ali kako drugače.

 

2.f Seznam strateških in programskih dokumentov po vsebinskih sklopih

Seznam strateških in programskih dokumentov

Programi dela in poslovna poročila

https://www.um.si/dokument/programi-dela-financni-nacrti-in-poslovna-porocila/

Kakovost na UM ŠD

 

2.g Seznam vrst upravnih, sodnih in zakonodajnih postopkov

Vrste postopkov, ki jih organ vodi

Sprejemni postopek za bivanje v študentskih domovih

Razpisni postopek za najem bivalnih zmogljivosti pri zasebnikih

 

2.h Seznam javnih evidenc, s katerimi organ upravlja

Seznam evidenc

Evidenca z osebnimi podatki, ki se vodi za potrebe subvencioniranega bivanja študentov (pravna podlaga 81 b. člen Zakona o visokem šolstvu)

 

2.i Seznam drugih informatiziranih zbirk podatkov

Seznam zbirk

Evidenca o zaposlenih delavcih (pravna podlaga Zakon o evidencah na področju dela in socialne varnosti)

 

Evidenca o stroških dela (pravna podlaga Zakon o evidencah na področju dela in socialne varnosti)

 

Evidenca o izrabi delovnega časa (pravna podlaga Zakon o evidencah na področju dela in socialne varnosti)

 

Evidenca o usposobljenosti delavcev za varstvo pred požarom (pravna podlaga Zakon o varstvu pred požarom, Pravilnik o usposabljanju in pooblastilih za izvajanje ukrepov varstva pred požarom)

 

Evidenca podatkov o usposabljanju za varno delo in preizkusih praktičnega znanja (pravna podlaga Zakon o varnosti in zdravju pri delu)

 

Evidenca preventivnih zdravstvenih pregledov delavcev (pravna podlaga Zakon o varnosti in zdravju pri delu)

 

Popis nepremičnin v upravljanju Univerze v Mariboru Študentskih domov

 

 

2.j Najpomembnejši vsebinski sklopi drugih informacij javnega značaja oziroma seznam posameznih dokumentov

Sklopi informacij – sledijo razčlenjenemu opisu delovnega področja organa

Notranji pravni akti Univerze v Mariboru Študentskih domov

Programi dela in poslovna poročila

Cenik storitev za tekoče študijsko leto

Bivanje na Univerzi v Mariboru Študentskih domovih

 

 

  1. Opis načina dostopa do drugih informacij javnega značaja

Opis dostopa do posameznih sklopov informacij

Opis dostopa preko spleta z navedbo tehničnih pogojev in oblik, v katerih se nahajajo informacije javnega značaja:

·         za brskanje po naših spletnih straneh potrebujete brskalnik Microsoft Edge, Mozilla Firefox, Google Chrome.

Opis fizičnega dostopa z navedbo uradnih ur, prostora in načina seznanitve z informacijo:

·         informacije so fizično dostopne v prostorih uprave Univerze v Mariboru Študentskih domov, Gosposvetska 83, 2000 Maribor, vsak delavnik med 9.00 in 13.00 uro.

Opis delnega dostopa:

·         v skladu s 19. členom Uredbe o posredovanju in ponovni uporabi informacij javnega značaja.

Stroški posredovanja informacij javnega značaja:

Enotni stroškovnik (cene materialnih stroškov za posredovanje informacij javnega značaja) je določen s 16., 17. in 18. členom Uredbe o posredovanju in ponovni uporabi informacij javnega značaja (Ur. l. RS št. 24/16 in 146/22).

 

  1. Seznam najpogosteje zahtevanih informacij javnega značaja

Seznam najpogosteje zahtevanih informacij oziroma tematskih sklopov

1.       Podatki o številu ležišč v študentskih domovih

2.       Analize in poročila

3.       Cene bivanja v študentskih domovih

 

Odgovorna oseba:

Direktor Univerze v Mariboru Študentski domovi
Borut Gaber

 

Kontakti

Študentski domovi Maribor
Gosposvetska cesta 83
2000 Maribor 
tel.: 02 228 42 00 
E–pošta: umsd@um.si

Več...

Spremljajte nas

NA VRH STRANI